Medisch

Medisch team:

Gilbert Donné (gckfcpark@gmail.com – 0478 62 33 02) – ongevallendossiers
Marco Oggianu (marco.oggianu@telenet.be – 0494 24 18 20)

Kinesist:

Elias Bukenbergs – 0474 87 29 13 – elias@praktijk-physioplus.be
Praktijk: Physioplus, Grote Baan 205, 3530 Houthalen-Helchteren

Clubdokter:

Gielen Filip
Braambesstraat 7, 3600 Genk
Tel.: 089/38.51.57
Website: De 2 Heeren

Wat te doen bij een sportongeval?

Een speler die zich op training of een wedstrijd kwetst, dient zich:

 • medische zorgen te laten toedienen door de huisarts of eventueel de spoeddienst van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.  Bovendien dient de speler de jeugdcoördinator en trainer zo spoedig mogelijk in te lichten over de aard van zijn kwetsuur.

Ongevallenformulier:

Het ongevalsaangifte – formulier dient aan de arts worden voorgelegd.  Dit nieuwe formulier (sinds juni 2022) bestaat uit volgende delen :

1/ Algemeen gedeelte in te vullen (door het slachtoffer of afgevaardigde) :

 • Datum ongeval:
 • Club: KFC Park Houthalen 6962
 • Naam:

2/ Gedeelte in te vullen door het slachtoffer :

 • Aanbrengen van een kleefbriefje “ziekenfonds” van de gekwetste aan te brengen a.u.b. Anders wordt het formulier niet aanvaard!
 • Handtekening slachtoffer of de ouders/wettelijke voogd (voor kinderen van minder dan 13 jaar)

2/ Gedeelte in te vullen door de behandelende geneesheer: Medisch getuigschrift:

Aangifte ongeval, door Gerechtigd correspondent:

Sinds juni 2022 worden de aangiftes via een online module doorgegeven, door de Gerechtigde correspondent.

Hiervoor hebben we bijkomende inlichtingen nodig, die onze GC online moet invullen:

 • U bent niet onderworpen aan Sociale Zekerheid als speler
 • Datum en uur van het ongeval.
 • De info aangaande training of wedstrijd. De afdeling en reeks bij officiële wedstrijden, kunt u terug vinden op www.voetbalvlaanderen.be of op RFBA.

Het ingevulde formulier moet binnen de 21 kalenderdagen in het bezit zijn van de KBVB.

Gelieve dus dit formulier zo spoedig mogelijk binnen te brengen op de club. Dit kan door de aangifte persoonlijk af te geven in gesloten envelop via de trainer, coördinator, in de kantine t.a.v. Gilbert Donné.

De gerechtigde correspondent zal de ontbrekende gegevens invullen en de aangifte overmaken aan de verzekering. Na de aanvaarding van het ongeval zal de speler dan eveneens per brief worden ingelicht over hetgeen hij verder moet doen. Hierbij zal ook het  “genezingsattest” je toegestuurd of overhandigd worden. Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen dient bij elke ongevalaangifte een kleefbriefje van de mutualiteit te zijn gevoegd.

De gerechtigde correspondent zorgt ervoor dat het formulier bij de bond geraakt.

Bij goedkeuring van het dossier bekomt u enkele weken later een ontvangstbewijs als bevestiging. Hou dit document bij tot het slachtoffer hersteld is.

Indien u groen licht krijgt om terug de trainingen aan te vatten, laat dan het ontvangstbewijs invullen door de dokter en hou het papier bij.

Terugbetaling van onkosten

Om een spoedige terugbetaling van de onkosten door de verzekeringsmaatschappij te bekomen, vragen wij :

 • ZELF ONKOSTENNOTA’S TE BETALEN DIE U AANGEBODEN WORDEN DOOR DOKTER, ZIEKENHUIS, APOTHEKER OF ANDEREN;
 • De onkostennota’s aan te bieden aan uw mutualiteit en het attest “ tussenkomst “ te laten invullen (enkel op naam van speler)
 • Tenslotte de hierna vermelde stukken over te maken aan Gilbert Donné – Gerechtigd Correspondent – Palmenstraat 10 te Houthalen-Helchteren.
 • Als u de afrekening van de ziekenkas bekomt, neem dan hiervan een copy. Bezorg de originele papieren van de ziekenkas en het ingevulde ontvangstbewijs in een gesloten envelop terug aan de  Gerechtigde Correspondent.
 • De papieren worden verwerkt en naar de KBVB verzonden. Na controle van het dossier word beslist of u recht hebt op een teruggave. De teruggave wordt op de rekening courant van de club gestort. Als dit is gebeurd is, nemen wij contact op aangaande het te betalen bedrag en het juiste rekeningnummer . (Dit om misverstanden te voorkomen.)

Kinestherapie

Kinesitherapeutische behandelingen worden slechts toegestaan na voorafgaande goedkeuring door de verzekering en er wordt geen tegemoetkoming verleend indien de sportinactiviteit minder dan 15 dagen bedraagt. Het aantal kine-beurten moet vermeld worden op het aangifteformulier. Eventuele verlenging van deze behandeling moet eveneens vooraf door onze clubarts worden toegestaan en door de gerechtigde correspondent aan de K.B.V.B. worden aangevraagd.

Apotheker

Vraag bij de apotheker een duidelijke factuur van uw medicamenten. Kasticket is niet voldoende.

Voor verdere informatie kunt u altijd terecht bij de Gerechtigde Correspondent!

Open Medisch Getuigschrift & Aangifte van ongeval KBVB (pdf)

Defibrillator

Defibrillator maakt van KFC Park Houthalen een hartveilige club
De recente voorvallen van hartfalen in het Belgische voetbal heeft onze club aangezet tot de aankoop van een AED-toestel (Automatic External Defibrillator). We hopen natuurlijk dit toestel nooit te moeten gebruiken.
Het toestel bevindt zich aan de ingang van de kleedkamers.

Defribillator