>

B.01. 1. Inleiding

Onze club, Park FC Houthalen, wil er aan bijdragen dat al onze leden met plezier en passie hun interesse voor de voetbalsport kunnen uitoefenen, en zich zo mogelijk verder kunnen ontwikkelen in deze sport. Een aantal normen en waarden zijn bijzonder belangrijk bij het beoefenen van de voetbalsport. De club Park FC Houthalen wil actief werken aan de bewust wording bij spelers, begeleiders en ouders op dit vlak. Onze club moet een wekelijkse ontmoetingsplaats zijn en blijven waar jonge leden gezamenlijk en met plezier en voldoening zich kunnen ontwikkelen in de voetbalsport als ook in het verenigingsleven. Het opleiden en begeleiden van jongeren op zo’n wijze dat hun talent optimaal ontwikkeld en benut wordt, met het oog op de continue doorstroming naar het eerste elftal toe, vraagt vanzelfsprekend om duidelijke gedragsregels binnen onze voetbalclub. Wij hebben dan ook een duidelijke gedragscode opgesteld die ons hierbij kan helpen. Met name trainers, begeleiders en ouders hebben een erg belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van deze gedragsregels. We verwachten dan ook dat iedereen zich aan deze noodzakelijke gedragscode houdt, zodat onze club in de toekomst op een gezonde manier kan doorgroeien, zowel op sportief als op organisatorisch vlak.

B.01. 2. Wat is Gedragscode ?

Park FC Houthalen is de grootste vereniging in Houthalen-Oost. In een familiale sfeer ontmoeten vele mensen met interesse voor de voetbalsport zich op de club. Een gedragscode is dus onontbeerlijk binnen onze vereniging. De gedragscode, onder verdeeld in reglementen, taken en bevoegdheden, geldt voor alle leden van onze club Park FC Houthalen. Per doelgroep (spelers, trainers, afgevaardigden, ouders, etc…) zijn specifieke gedragsregels opgesteld die U in hoofdstuk C kan terugvinden. Zowel het hoofd- als het jeugdbestuur waakt over deze gedragsregels, bij elke overtreding van welke aard ook kunnen mogelijke sancties volgen.

B.01. 3. Doelstelling / Visie van de club.

Iedereen die lid is van Park FC Houthalen moet binnen zijn persoonlijke mogelijkheden voldoende enthousiasme, ontspanning en plezier beleven aan de voetbalsport. Jongeren zullen zich beter ontwikkelen in een positieve sfeer. Het streven is om alle spelers binnen onze club op een dusdanig niveau aan de door de Belgische Voetbalbond georganiseerde competitie te laten deelnemen zodat er voor hun voldoende uitdaging is om zich beter te ontwikkelen als voetballer. De positieve ontwikkelingen van spelers moet de club in de toekomst in staat stellen om hogere ambities na te streven. Onder meer de ‘gedragscode’ als ook het ‘leerplan’ zijn een hulpmiddel voor het hoofd- en jeugdbestuur om deze doelstelling te bewerkstelligen, het moet dan ook door iedereen worden uitgedragen en nageleefd. Ook de ouders, die vanzelfsprekend het beste voor hebben met hun kind, horen op de hoogte te zijn van de gedragsregels.

B.01. 4. Waarover gaat het ?

Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. Over wat we vrij normaal vinden en wat we niet normaal vinden. De natuurlijke rangorde die er onder kinderen ontstaat. We noemen dit in de samenleving normen en waarden. In iedere organisatie of club worden deze krachtige termen door bepaalde regels vastgelegd. Men spreekt af wat goed is en wat absoluut niet kan. Wat gebeurt er als mensen zich niet aan deze gedragsregels kunnen houden ? Het goed functioneren van het geheel komt dan in gedrang. Het is daarom dat men maatregelen neemt, we noemen dit sancties. Regels beschermen de normen en waarden van personen en vragen daarom nadrukkelijk de aandacht van iedereen die bekommertis om zijn medemens en de gehele samenleving, in ons geval : de club. Een goede organisatie en de juiste regels zorgen voor een positief imago van de club in het algemeen.

Close Box

Please enter your username or email address.
You will receive a link to reset the password via email.