B.01.  1. Inleiding

Onze club, Park  FC  Houthalen,  wil er aan  bijdragen dat al onze leden met plezier en passie hun interesse voor de voetbalsport kunnen uitoefenen, en zich zo mogelijk verder kunnen ontwikkelen  in  deze  sport.  Een aantal  normen en  waarden zijn  bijzonder belangrijk  bij  het beoefenen van de voetbalsport. De  club  Park  FC  Houthalen wil  actief  werken aan de  bewust  wording bij  spelers,  begeleiders en ouders op dit vlak. Onze club moet een wekelijkse ontmoetingsplaats zijn en blijven waar  jonge leden gezamenlijk en  met  plezier en  voldoening zich  kunnen ontwikkelen in de voetbalsport als ook  in het verenigingsleven. Het  opleiden en begeleiden van jongeren op zo’n wijze dat hun talent optimaal ontwikkeld en benut wordt, met het oog op de  continue  doorstroming naar het eerste elftal toe,  vraagt vanzelfsprekend om duidelijke gedragsregels binnen onze voetbalclub. Wij hebben dan ook een duidelijke  gedragscode opgesteld die ons hierbij kan helpen. Met  name  trainers, begeleiders en  ouders hebben een erg belangrijke verantwoordelijkheid  en  voorbeeldfunctie  voor  wat betreft  het  uitdragen en  bewaken van deze gedragsregels.  We  verwachten  dan  ook  dat  iedereen zich  aan  deze  noodzakelijke  gedragscode houdt, zodat onze club in de toekomst op een gezonde manier kan doorgroeien, zowel op sportief als op organisatorisch vlak.

B.01. 2. Wat is Gedragscode ?

Park FC Houthalen is de grootste vereniging in Houthalen-Oost. In een familiale sfeer ontmoeten vele mensen met interesse voor de voetbalsport zich op de club. Een gedragscode is dus onontbeerlijk  binnen onze vereniging. De gedragscode, onder verdeeld in reglementen, taken en bevoegdheden, geldt voor alle leden van onze club Park FC Houthalen. Per doelgroep (spelers, trainers, afgevaardigden, ouders, etc…)  zijn specifieke gedragsregels opgesteld die U in hoofdstuk C kan terugvinden. Zowel het hoofd- als het jeugdbestuur waakt over deze gedragsregels, bij elke overtreding van welke aard ook kunnen mogelijke sancties volgen.

B.01. 3. Doelstelling / Visie van de club.

Iedereen die lid is van Park FC Houthalen moet binnen zijn persoonlijke mogelijkheden voldoende           enthousiasme, ontspanning  en  plezier  beleven aan de  voetbalsport.  Jongeren  zullen  zich  beter       ontwikkelen in een positieve sfeer. Het streven is om alle spelers binnen onze club op een dusdanig  niveau aan  de door de  Belgische Voetbalbond georganiseerde competitie te laten deelnemen zodat er voor hun  voldoende  uitdaging is om zich beter te ontwikkelen als  voetballer. De positieve ontwikkelingen van spelers moet de club in de toekomst in staat stellen om hogere ambities na te streven.  Onder meer de ‘gedragscode’ als ook het ‘leerplan’ zijn een  hulpmiddel voor het hoofd- en  jeugdbestuur om  deze  doelstelling te  bewerkstelligen, het moet dan ook door iedereen worden uitgedragen en nageleefd. Ook de ouders, die vanzelfsprekend het beste voor hebben met hun kind, horen op de hoogte te zijn van de gedragsregels.

B.01. 4. Waarover gaat het ?

Het  gaat over hoe we met elkaar om willen gaan.  Over  wat we vrij normaal vinden en wat we niet       normaal vinden.  De natuurlijke rangorde die er onder kinderen ontstaat.  We noemen dit in de     samenleving  normen en waarden. In  iedere organisatie of club worden deze krachtige termen door bepaalde regels vastgelegd. Men spreekt af wat goed is en wat absoluut niet kan.  Wat gebeurt er als mensen zich niet aan deze gedragsregels kunnen houden ?  Het goed functioneren van het geheel komt dan in gedrang. Het is daarom dat men  maatregelen neemt,  we noemen dit sancties.  Regels  beschermen de  normen en waarden van  personen en  vragen daarom  nadrukkelijk  de aandacht van iedereen die bekommertis om zijn medemens en de gehele samenleving, in ons geval : de club. Een goede organisatie en de juiste regels zorgen voor een positief imago van de club in het algemeen.