C.09. 1. Missie en doelstelling van de Jeugdopleiding

 • De Jeugdopleiding bij Park FC werkt toekomst gericht met als hoofddoelstelling op termijn zo veel mogelijk eigen jeugdspelers te laten aantreden in het eerste elftal van onze club
 • Het is begrijpelijk dat een grote groep jeugdspelers het uiteindelijke doel niet zal bereiken, maar ook zij krijgen de kans om voldoende te kunnen opsteken van de aangeboden opleiding
 • Het doel moet zijn om alle jeugdspelers op een voor hun zo hoog mogelijk niveau te brengen

C.09. 2. Visie van de club (Hoe proberen we dit te realiseren)

 • De speler staat steeds centraal
 • Iedereen moet plezier beleven aan wedstrijden en trainingen (Voetbal = Fun)
 • Voldoende speelgelegenheid bieden voor elke speler (wordt bijgehouden door afgevaardigde/trainer)
  – moet 50% gespeeld hebben en dit als gemiddelde verspreid over het gehele seizoen
  – uitzondering op deze 50% regel : – de fysieke toestand van de speler
  – mogelijke sancties opgelegd door trainer of jeugdbestuur
 • Er kan ten alle tijden geschoven worden met spelers naar een andere ploeg binnen de club
 • Twee Jeugd Coördinators (JC ’s) waken over het uitwerken van het leerplan door de trainers
  – zij hebben de absolute verantwoordelijkheid om beslissingen hier omtrent te nemen
 • Werken volgens een welbepaald speelplan (opgelegd door de KBVB)
 • Opleiding van bekwame en gediplomeerde jeugdtrainers
 • Verplichte evaluatie van iedere speler bij de provinciale ploegen (opgelegd door de KBVB).
 • Goede communicatie tussen spelers, trainers, bestuur en ouders….
 • Goed gedrag, respect en verantwoordelijkheid wordt verwacht van ieder clublid (gedragscode)

C.09. 3. Reglementen voor de ouders

 • Geen openlijke kritiek of aanmerkingen naar spelers, trainers of organisatie
 • De nodige respect voor iedereen op en om het terrein
 • Hebben geen kritiek bij de op- of samenstelling van een ploeg
 • Blijven tijdens de wedstrijd en training uit de neutrale zone (achter de hekken)
 • Moeten zich (na overleg) neerleggen bij mogelijke sancties betreffende hun zoon/dochter

C.09. 4. Verwacht van de ouders

 • Spelers positief aanmoedigen, zonder tactische of technische aanwijzingen te geven.
 • Respect voor de trainer hebben (steekt veel tijd in de opleiding van uw zoon/dochter)
 • Regelmatig aanwezig zijn bij een wedstrijd, steun is voor een kind erg belangrijk
 • Zo mogelijk helpen bij het vervoer van de ploeg naar een uitwedstrijd
 • Steeds er voor zorgen dat de zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of wedstrijd
 • Indien mogelijk aanwezig zijn op de evaluatie van zoon/dochter
 • Erop toezien dat de zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of wedstrijd
 • Aandacht besteden aan alle informatie betreffende de club
 • Spelers zijn verplicht de Nederlandse taal te spreken, dit is tevens ook wenselijk voor de ouders

C.09. 5. Wat met mogelijke onenigheden of problemen

 • Bij problemen kan steeds een onderhoud aangevraagd worden bij de JC ’s (niet bij de trainer)
 • Bij inbreuken van de ouders op het reglement (C.09.3) kan de zoon/dochter een sanctie bekomen
  – onbetamelijk gedrag vanwege de ouder zal in overweging worden genomen bij de evaluatie
  van de speler
  – onkosten ten laste van de club voor wangedrag van een ouder zullen verhaald worden op de
  betrokkenen
 • Bij herhaaldelijke problemen met speler of ouder kan de club de betrokken speler uitsluiten
 • Ouders worden steeds op de hoogte gebracht betreffende de rede en de aard van de sanctie
 • Ouders kunnen de toegang geweigerd worden tot de accommodaties van de club (bepaalde periode)

Het al of niet respecteren van bovenstaande punten maken deel uit van de beoordelingscriteria die leiden tot selectie van een speler voor een wedstrijd of bij het samenstellen van een ploeg aan het begin van ieder voetbalseizoen. Wij hopen op jullie volledige positieve medewerking en danken jullie alvast dat U uw zoon of dochter toevertrouwt aan de club Park FC Houthalen.